06 15 44 73 59 info@stapjeugdhulp.nl

Privacy Policy

STAPjeugdhulp hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. STAPjeugdhulp houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy Policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Verwerking van uw persoonsgegevens /dossier

Persoonsgegevens van cliënten worden door STAPjeugdhulp verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Voor een goede behandeling is het noodzakelijk en wettelijk verplicht (WGBO) dat wij als uw behandelende therapeut(en) een dossier aanleggen (EPD Praktijkdata) ten behoeve van goede zorg en/of zorgvuldig onderzoek;
 • Aanvraag beschikking zorg/declareren geleverde zorg bij de Gemeente.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is een behandelovereenkomst met handtekening op papier en middels een (digitaal) getekend aanmeldformulier.

STAPjeugdhulp kan hiervoor de volgende persoonsgegevens van u vragen: Voornaam, tussenvoegsel, achternaam, geslacht, geboortedatum, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, burgerservicenummer (BSN), ID documentnummer en (aanvullende) gegevens gezondheid tbv de behandeling.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij  EPD Praktijkdata (Telasoft), voor: Het verzorgen van de cliëntdossiers en administratie (declareren bij Gemeente), agenda en communicatie met cliënten. STAPjeugdhulp heeft met Praktijkdata (Telasoft) een verwerkersovereenkomst afgesloten, hierin staan uiteraard ook de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Wij hebben een geheimhoudingspicht. Dit betekent dat wij alleen met uw uitdrukkelijke (schriftelijke) toestemming gegevens met anderen mogen delen. Alleen in bijzondere gevallen geeft de wet ons het recht om ook zonder uw toestemming informatie te verstrekken. In dergelijke gevallen zoeken wij als regel eerst contact met u om deze informatieverstrekking met u te bespreken.

Uw gegevens kunnen ook worden gedeeld met een waarnemend collega, voor zover dit noodzakelijk is voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

STAPjeugdhulp bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. De (persoons)gegevens in het cliëntendossier (EPD Praktijkdata) worden volgens de wettelijke bewaarplicht (Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst) 15 jaar bewaard.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens STAPjeugdhulp van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam, wachtwoordbeleid op al onze systemen. We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

STAPjeugdhulp
T: +31 6 15 44 73 59
E: info@stapjeugdhulp.nl
W: www.stapjeugdhulp.nl

Adres
Vlietstraat 20 C
6542 SL Nijmegen

Getekend voor gelezen:

………………………………….

Plaats:

Datum: