06 15 44 73 59 info@stapjeugdhulp.nl

Agressie regulatie training

Iedereen is weleens boos. Sommige mensen zijn echter zo vaak boos of zelfs agressief dat ze zichzelf of hun omgeving hiermee schade berokkenen. Dan is het verstandig om iets met je boosheid te doen.

Bij STAPjeugdhulp geven we agressie regulatie training (ART) volgens de Goldstein methode. De Agressie Regulatie Training is gericht op verminderen van agressief gedrag/boosheid, het vergroten van sociale vaardigheden en het beter omgaan met sociale dilemma’s.

Doelgroep

De Agressie Regulatie Training is gericht op jongeren tussen de 12 en 18 jaar die problemen hebben met het reguleren van agressief gedrag. Zij veroorzaken hierdoor vaak problemen in hun sociale omgeving en hebben een grotere kans om op verschillende levensgebieden vast te lopen.

Er wordt hierbij onderscheid gemaakt in proactieve en reactieve agressie, of een combinatie van beide. Proactieve agressie is een doelgerichte en instrumentele vorm van agressie die wordt toegepast vanuit egocentrische motieven voor persoonlijk gewin. Reactieve agressie of impulsieve agressie wordt gezien als een reactie op frustratie of bedreiging en kan als een defensiemechanisme beschouwd worden.

Het agressieve gedrag kan zich zowel verbaal (schelden, dreigen) als fysiek (slaan, schoppen) voordoen. Gericht op zichzelf (automutilatie) of op anderen (geweldpleging, mishandeling).

Het betreft jongeren die achterstanden kunnen hebben op het gebied van sociale vaardigheden en morele ontwikkeling, cognitieve vervormingen kennen ten aanzien het eigen sociale gedrag en dat van anderen en een tekort op het gebied van impulscontrole kennen.

Doelstelling van de agressie regulatie training

De doelstelling van de training is het verminderen van probleemgedrag (verbale en/of fysieke agressie) en het aanleren van nieuw, passend gedrag. De training bestaat uit drie onderdelen:

Boosheidscontrole

Hoe beheers ik mijn boosheid? Bij dit onderdeel leer je om je boosheid beter onder controle te houden (o.a. oplopen van frustraties en emoties leren herkennen, interne- en externe triggers herkennen) en andere manieren te vinden om je doel te bereiken.

Sociale vaardigheden

Sociale vaardigheden helpen je om op een andere manier je doel te bereiken. Het gaat dan over alles wat te maken heeft met omgaan met andere mensen. Zo leer je bijvoorbeeld je beklag te doen, iets te bespreken, om te gaan met een beschuldiging of je gevoelens te uiten.

Moreel redeneren

Wat maakt dat sommige mensen soms verkeerde beslissingen maken? Wat hoort wel/niet (normbesef)? Bij dit onderdeel ga je met elkaar in discussie over verschillende sociale probleemsituaties (morele dilemma’s) en bespreek je mogelijke oplossingen en achterliggende redeneringen.

Werkwijze

De module wordt aangeboden in samenwerking met de jongere en zijn gezin en andere belangrijke betrokkenen (bijvoorbeeld school, verzorgers). De behandelaren hanteren een cognitieve gedragstherapeutische aanpak. De training wordt zowel in groepsverband (max. 8 adolescenten) als individueel gegeven en duurt 10-12 weken. Een individuele sessie duurt 45 minuten. De duur van een groepssessie is afhankelijk van het aantal deelnemers.

 • Intakegesprek
  Tijdens het intakegesprek wordt samen met de jongere een aantal doelen geformuleerd en vastgelegd in een leerovereenkomst. De doelen hebben betrekking op de specifieke trainingsonderdelen: boosheidscontrole, sociale vaardigheden en moreel redeneren. Daarnaast wordt er in de leerovereenkomst een aantal algemene regels en afspraken opgenomen over deelname en inzet.
 • Tussenevaluatie
  Na vijf weken vindt er een tussenevaluatie plaats waarbij de jongere en betrokkenen samen met de trainer stilstaan bij het verloop van het leerproces. De leerovereenkomst wordt indien nodig aangepast.
 • Informatieavond
  Verder vindt er een informatieavond plaats voor ouders/verzorgers en leerkrachten. Hier krijgen ouders/verzorgers en leerkrachten handvatten aangereikt om in te spelen op wat de jongere in de training leert.
 • Eindevaluatie
  Na afloop van het trainingsprogramma wordt de leerovereenkomst nogmaals geëvalueerd in de eindevaluatie.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u e-mailen naar info@stapjeugdhulp.nl of bellen naar 06 15 44 73 59.