06 15 44 73 59 info@stapjeugdhulp.nl

Gezinspsychomotorische therapie (GPMT)

Binnen een sociaal systeem hebben mensen invloed op elkaar: gedachten, gevoelens, verwachtingen en gedragingen ontstaan in wisselwerking met anderen uit de omgeving. Dit is een complex proces waarbij er dingen mis kunnen gaan. In ieder gezin doen zich dan ook weleens problemen voor:

 • partners kunnen ruzie krijgen over hun tegenstrijdige wensen en verlangens
 • een kind kan schoolangst ontwikkelen na een echtscheiding
 • een gezin worstelt met de psychiatrische problemen van een gezinslid.

Meestal lukt het de gezinsleden zelf om deze problemen samen goed op te lossen. Wanneer dit niet (meer) lukt en/of wanneer er steeds meer negativiteit in een gezin ontstaat, kan er hulp worden gezocht in de vorm van een systeemgerichte therapie.

Bij STAPjeugdhulp werken wij met gezinspsychomotorische therapie (GPMT), een combinatie van systeem- en psychomotorische therapie. GPMT is een hoofdzakelijk non-verbale en ervaringsgerichte therapievorm. Er wordt in een (gym)zaal in het hier en nu gekeken hoe de problemen een rol spelen binnen het gezin en waar de mogelijkheden liggen. Er wordt gezocht naar gedragsalternatieven; hoe ze het samen als gezin anders kunnen doen. Bij het zoeken naar oplossingen ligt de nadruk op het veranderen van manieren van omgaan met elkaar (interactiepatronen) of het veranderen van manieren waarop tegen het probleem wordt aangekeken (betekenisgeving).

Ervaren en oefenen staan centraal!

Doelgroep

STAPjeugdhulp richt zich met de GPMT op jongeren tussen de 8 en 18 jaar met gedrags- en/of psychiatrische problematiek en hun gezin. Te denken valt aan agressieproblemen, ODD, ADHD, stoornissen in het autistisch spectrum, depressie, angst, schoolverzuim, e.d. Het gezin is met elkaar terecht gekomen in een disfunctioneel en/of negatief interactie- en communicatiepatroon en wil hier verbetering in aanbrengen. Het gezin is bereid om hier concreet in de gymzaal mee aan het werk te gaan.

GPMT is een vorm van systeemtherapie, die vooral geschikt is voor gezinnen die door het vele praten te weinig aan betekenissen, belevingen of aan ‘het doen’ toekomen of voor gezinnen die moeilijk met elkaar ‘aan de praat’ komen. Naast gezinnen kan deze vorm van therapie ook van toegevoegde waarde zijn voor andere sociale systemen: een klas, een leef/behandelgroep, e.d.

Doelstelling van de gezinspsychomotorische therapie

In de gezinspsychomotorische therapie (GPMT) gaat het erom er achter te komen hoe de organisatie van het gezin in elkaar zit (de manier waarop gezinsleden met elkaar omgaan) en deze in positieve zin te veranderen.

GPMT is een ervaringsgerichte therapie, dat wil zeggen dat het gezin door middel van praktisch gerichte oefeningen in een zaal tot dit inzicht en verandering komt. De gezinsleden leren elkaars kwaliteiten (gezonde krachten) en beperkingen beter kennen, ze te gebruiken en er mee om te gaan.

Er ontstaat meer begrip voor elkaar en het probleemgedrag krijgt een andere betekenis. Bij zowel de jongere als de andere gezinsleden komt daarmee het besef dat ze evengoed in staat zijn hun omgeving op een positieve manier te beïnvloeden. Doordat er beweging ontstaat in de vastgelopen interactiepatronen is er ruimte om te oefenen met nieuw gedrag en nieuwe vaardigheden.

Door het inzetten van huiswerkopdrachten wordt hetgeen geleerd in de gymzaal toegepast in de thuissituatie, met als doel het gezinsklimaat te verbeteren. Er is sprake van een betere afstemming, samenwerking en structuur. Men ervaart ook weer meer plezier. Men heeft het vertrouwen problemen zelf weer op te kunnen oplossen of aan te kunnen.

Boosheid- en spanningscontrole

Studie, relaties, werk, ouders, kinderen, het zijn allemaal elementen die de nodige spanning op kan leveren. Deze spanning kan leiden tot vervelende situaties. Dat kan zich uiten in kleine dingen zoals mopperen, gekibbel, niet luisteren, etc. Te veel spanning kan echter tot ernstige problemen leiden. Denk aan veel ruzie, geen acceptatie, agressie, niet meer praten, etc. In de GPMT oefenen we met het herkennen van lichaamssignalen en het toepassen van adequate actiestrategieën (time-out, ontspanningstechnieken, vooruitdenken).

Samenwerken en afstemmen

Je merkt als gezin dat de samenwerking met regelmaat niet loopt. Je voelt ergernis en je weet misschien niet meer hoe je verder moet. Hoe kun je als lid van het gezin dit doorbreken? Door de communicatie binnen het gezin te verbeteren en de kwaliteiten en de belangen van de afzonderlijke gezinsleden beter op elkaar af te stemmen, komt het gezin tot een betere samenwerking.

Controle en loslaten

Problemen zijn het best op te lossen door er af en toe afstand van te nemen. Vaak wordt dat echter belemmerd door onzekerheid. Onzekerheid voor wat er mis kan gaan, verlies van controle en angst voor wat anderen ervan vinden. Ook woede houdt loslaten vaak tegen. Je hebt het gevoel te verliezen als jouw doel zou loslaten. Pas als je afstand neemt, merk je echter hoe rustgevend het is om op te houden met vechten, om al dat ‘willen’ te stoppen. Met drift valt geen respect af te dwingen. Je krijgt juist meer controle als je minder krampachtig wordt.

Grenzen (afstand-nabijheid)

Wanneer we onze grenzen overschrijden of anderen onze grenzen laten overschrijden, kan dat stress en wrijving opleveren. Onderlinge relaties kunnen hierdoor verslechteren, bijvoorbeeld de hiërarchie tussen ouder(s) en kind(eren). Binnen de GPMT oefen je met het beter aanvoelen en aangeven van je eigen grenzen en het respecteren van de grenzen van de ander.

Plezier beleven

Samen met anderen iets leuks doen levert veel op. Bij gezinnen waar problemen spelen, is dit vaak naar de achtergrond verdwenen. Samen plezier beleven kan gezinnen helpen om enigszins de negatieve spiraal te doorbreken, waardoor er weer ruimte ontstaat om samen de problemen aan te pakken.

Vertrouwen

Soms is het vertrouwen tussen gezinsleden beschadigd. Dat kan bijvoorbeeld te maken hebben met afspraken niet nakomen, liegen, stelen, agressie, verbergen van de eigen kwetsbaarheid. Op deze manier gaat er veel plezier, goede ideeën en hulpvaardigheid naar elkaar verloren. Hierdoor kan een gezin vastlopen. In de GPMT gaan we in een neutrale omgeving (gymzaal), vaardigheden oefenen om het vertrouwen weer op te bouwen.

Werkwijze

Binnen de GPMT is de houding van, en de interactie tussen de gezinstherapeut en de psychomotorische therapeut een belangrijk middel. Zij wisselen elkaar af in de rol van therapeut en co-therapeut, afhankelijk van de locatie (zaal of gesprekskamer).

Tijdens de activiteiten in de zaal zullen de therapeuten dan wel structurerend/sturend, ofwel bevragend/reflecterend zijn. De therapeuten zullen hun denkproces hardop uitspreken en zo de gezinsleden meenemen en de veiligheid in het proces waarborgen.

De gezinspsychomotorische therapie kan worden opgedeeld in 3 fasen en bestaat uit een cyclus (of meerdere cyclussen) van 5 sessies. Een sessie duurt doorgaans 45-60 minuten.

FASE 1

Opbouwen werkrelatie, formuleren van doelen en observaties
De eerste sessie is een gezamenlijk intakegesprek waar het probleem of probleemgedrag wordt besproken en de concrete behandeldoelen worden vastgesteld door het gezin, de psychomotorische therapeut en gezinstherapeut (bijvoorbeeld elkaar weer vertrouwen, elkaar los kunnen laten).

Sessie 1: gesprekskamer

 • kennismaking/intake
 • opstellen behandelplan
 • opbouw werkrelatie
 • uitleg werkwijze

Sessie 2: zaal

 • observatie
 • toetsing hypothese
 • verkennen & erkennen gezinspatronen
 • eventueel behandeldoelen bijstellen

Sessie 3 & 4: zaal

 • concreet oefenen van gedragsalternatieven
 • eigen inbreng
 • samenvatten werkpunten voor transfer thuissituatie
 • eventueel oefenopdracht meegeven

FASE 2

Ontdekken nieuwe mogelijkheden en oefenen
Vervolgens worden er drie therapiesessies gehouden in een gymzaal. Hierin worden verschillende activiteiten aangeboden en oefenen de gezinsleden met nieuw gedrag.

In de zaal worden activiteiten aangeboden die uitnodigen tot actie en interactie los van de gezinsproblemen, dit werkt voor jongeren over het algemeen drempelverlagend, ze mogen ook doen in plaats van alleen maar praten.

Door de activiteiten en de feedback van de therapeuten ontdekt het gezin nieuwe mogelijkheden en oefenen de gezinsleden met nieuwe vaardigheden.

FASE 3

Stabiliseren en afronden
Tot slot is er een evaluatiesessie, waarin besloten wordt om de reeks te herhalen of te beëindigen.

 

Sessie 5: gesprekskamer

 • evalueren van de behandeling aan de hand van video-opnames
 • besluit wel/geen vervolgbehandeling (eventueel nog een cyclus GPMT)
 • afsluiten

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u e-mailen naar info@stapjeugdhulp.nl of bellen naar 06 15 44 73 59.